Zoek en Boek
Algemene voorwaarden
 
1. Ingangsdatum en tussentijdse wijziging:
Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 15 december 2015 van toepassing op ieder gebruik van de Website en op alle door Vakantieverhuur Sauerland aangeboden diensten.
Vakantieverhuur Sauerland zal net als iedere andere onderneming van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden willen wijzigen. Hieronder verklaart Vakantieverhuur Sauerland, welke algemene voorwaarden voor u van toepassing zijn.  
– Voor Bezoekers van de Website geldt de versie van deze algemene voorwaarden als getoond bij het bezoek aan de Website;
– Voor Huurders van een vakantiewoning geldt de versie van deze algemene voorwaarden die gold op het moment van verzending van de boekingsaanvraag;
– Voor Verhuurders geldt de getekende versie van deze algemene voorwaarden op de datum van kennisgeving door Vakantieverhuur Sauerland.
 
2. Privacybeleid
Vakantieverhuur Sauerland vindt uw privacy belangrijk. Daarom hanteert Vakantieverhuur Sauerland een Privacybeleid, hierin wordt uitgelegd hoe Vakantieverhuur Sauerland uw privacy beschermd wanneer u onze Website gebruikt. Daarnaast leggen we uit op welke wijze Vakantieverhuur Sauerland omgaat met persoonlijke gegevens.  
 
3. Werking Website
Er wordt door Vakantieverhuur Sauerland zeer veel zorg aan het optimaal en foutloos laten functioneren van de Website en de informatie die op de website te vinden is. Hiervoor is Vakantieverhuur Sauerland echter mede afhankelijk van derden. De informatie over de vakantiewoningen is samengesteld in samenwerking met de eigenaren. Vakantieverhuur Sauerland kan u helaas niet garanderen dat de website altijd zonder storingen zal functioneren of altijd bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de website juist is. Uiteraard doet Vakantieverhuur Sauerland haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en de aangeboden informatie juist is.
 
4. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
Het hosten en de bereikbaarheid van de website van Vakantieverhuur Sauerland wordt door een externe partij geregeld. Vakantieverhuur Sauerland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van systeemuitval, verbindingsuitval of een ander defect of storing van de website. Vakantieverhuur Sauerland zal een storing zo spoedig mogelijk laten te verhelpen.
Vakantieverhuur Sauerland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de website door de gebruiker.
Vakantieverhuur Sauerland sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door;
(a) gebruik van de diensten van de website of andere diensten van Vakantieverhuur Sauerland;
(b) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
(c) onjuiste informatie op de website;
Gebruikers vrijwaren Vakantieverhuur Sauerland voor aanspraken van derden met betrekking tot schade, waaronder meer juridische kosten, geleden door het aangaan van een overeenkomst tussen huurder en verhuurder en of het gebruik maken van de website.
 
5. Ongeoorloofd gebruik van de website
De inhoud van de website van Vakantieverhuur Sauerland (hierna te noemen: “Databank”) bestaat o.a. uit een aanbod van vakantiewoningen, omgevingsinformatie e.d.. Vakantieverhuur Sauerland is eigenaar van de Databank. Het is gebruikers niet toegestaan om behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantieverhuur Sauerland, delen van deze databank te gebruiken of op te slaan.
Vakantieverhuur Sauerland heeft eigen foto’s en tekst (hierna te noemen : “content”) op haar website geplaatst. De Content is auteursrechtelijk beschermd.
Het is gebruikers niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Vakantieverhuur Sauerland om: onderdelen van de website, databank en content te:
– kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken;
– het verzamelen van persoonsgegevens;
– het benaderen van andere gebruikers voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.
 
6. Overdracht aan derden
Vakantieverhuur Sauerland is gerechtigd haar rechten en verplichtingen betreffende de door Vakantieverhuur Sauerland aangeboden diensten, waaronder de website, over te dragen aan derden. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
 
7. Overmacht
Vakantieverhuur Sauerland heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst en haar diensten op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit kan zij doen door de gebruikers hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zonder dat Vakantieverhuur Sauerland gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vakantieverhuur Sauerland kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
8. Misbruik, toepasselijk recht en geschillen
Het is de gebruiker niet toegestaan om de website te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Vakantieverhuur Sauerland treedt hard op tegen misbruik van de website.
Voorwaarden voor Huurders
1. Ingaan op aanbod van Verhuurder
Vakantieverhuur Sauerland is en wordt geen partij bij de overeenkomst die de gebruiker sluit of wenst te sluiten met de verhuurder. Gebruiker sluit een overeenkomst met de verhuurder van de accommodatie. Vakantieverhuur Sauerland verzendt alleen uw boekingsbevestiging en ontvangt de betaling.
 
2. Aangeboden informatie op de Website
Vakantieverhuur Sauerland doet haar best ervoor te zorgen dat de door verhuurders verschafte informatie op de website over de aangeboden accommodatie juist is.  
Vakantieverhuur Sauerland kan evenwel niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde juist en betrouwbaar is. Vakantieverhuur Sauerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie op de website.
Vakantieverhuur Sauerland kan u ook niet garanderen dat de accommodatie die door Verhuurders op de website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.
 
3. Boekingsaanvraag
Verzending van een boekingsaanvraag is bindend. Verhuurders hebben zich jegens Vakantieverhuur Sauerland verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 dagen na verzending van een boekingsaanvraag door huurder, op boekingsaanvragen te reageren.   
 
4. Klachten
Ingeval van klachten over onze dienstverlening, kunt u deze klacht indienen door een email te verzenden aan info@vakantieverhuur-sauerland.nl. Klachten dienen binnen een redelijke termijn – maximaal twee maanden na constatering van de klacht – te worden ingediend. De klacht dient goed gemotiveerd te worden. Vakantieverhuur Sauerland zal de ontvangst van uw klacht bevestigen en vervolgens er naar streven binnen 14 dagen op uw klacht te reageren. Indien reactie op uw klacht binnen 14 dagen niet mogelijk is, zullen wij u zulks binnen die termijn berichten en u aangeven binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.
 
5. Plaatsen van beoordelingen
Vakantieverhuur Sauerland hecht waarde aan uw mening en ervaring. Daarom biedt Vakantieverhuur Sauerland u de mogelijkheid een beoordeling te plaatsen over de gehuurde vakantiewoning. Een beoordeling en een reactie daarop moet naar waarheid worden ingevuld en mag geen kwetsende woorden bevatten of kwetsend van aard zijn. Beoordelingen en reacties in strijd met deze regels worden verwijderd door Vakantieverhuur Sauerland. Vakantieverhuur Sauerland behoudt zich het recht voor te allen tijde beoordelingen en reacties te verwijderen of suggesties voor te stellen voor wijziging indien zij daartoe aanleiding ziet.
 
COPYRIGHT VAKANTIEVERHUUR SAUERLAND B.V. 15 december 2015
Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – geheel of gedeeltelijk – door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantieverhuur Sauerland B.V. worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.